S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VIVISPORT.SK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VIVISPORT.SK

Všeobecné ustanovenia

Adresa sídla firmy a aj kamennej predajne:

PaRoV, s.r.o.
Jasenovská 2497
066 01 Humenné
Slovenská republika

Tel.: 0905 572 911
E-mail: objednavky@vivisport.sk, info@vivisport.sk

Číslo nášho bankového účtu:
Slovenská sporiteľňa: IBAN SK49 0900 0000 0051 7314 9092
BIC (SWIFT) kód: GIBASKBX


Naše IČO: 53249097
Naše DIČ: 2121316560


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou PaRoV s.r.o., so sídlom Jasenovská 2497, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 8139132362, DIČ: 2121316560, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov., oddiel: Sro, vložka číslo: 40878/P (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách tovaru na internetovej stránke www.vivisport.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť dodávateľa podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 31, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

1. Platnosť obchodných podmienok

1.1 Tieto OP platia pre všetky objednávky a všetky zmluvy uzatvárané medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto OP prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady. OP nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo OP meniť a ich aktuálne znenie zverejniť na svojej internetovej stránke: www.vivisport.sk

1.2 Tieto OP sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky Kupujúceho a sú bez opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky. Kupujúci objednaním tovaru v spoločnosti PaRoV, s.r.o. prehlasuje, že je oboznámený s OP zverejnenými na internetovej stránke: www.vivisport.sk a výslovne prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto OP vzťahujú na spotrebiteľa, je ním spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


2. Objednávka a prijatie objednávky

2.1 Kupujúci si môže vybrať z viacerých spôsobov objednávania tovaru a to:

  • Prostredníctvom nášho e-shopu.
  • E-mailom na: objednavky@vivisport.sk
  • Telefonicky na: 0905 572 911
  • Správou na instagrame: @vivisportsk
  • Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil Kupujúci.

 

3. Dodacie podmienky a dodacie lehoty

3.1 Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako adresu dodania.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje zaslať spolu s tovarom daňový doklad: faktúru, ktorá je súčasne aj dodacím listom.

3.3 Pri zasielaní tovaru slovenskou poštou alebo kuriérskou službou Slovak Parcel Service na dobierku Predávajúci účtuje poplatok „prepravné a balné“ 1,20 €.

Všetky objednávky nad 70,00 € zasiela Predávajúci zdarma bez poplatku na náklady spoločnosti.

V prípade objednania tovaru pri osobnom odbere v sídle Spoločnosti po dohode s Kupujúcim, Predávajúci nebude účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru. Tovar až do zaplatenia faktúry zostáva majetkom Spoločnosti PaRoV, s.r.o.


3.4 Predávajúci sa zaväzuje, že doručí tovar Kupujúcemu spravidla do 3-och pracovných dní od prijatia objednávky. Prepravu objednaného tovaru zabezpečuje Predávajúci. Po spracovaní objednávky slovenskou poštou, pošle Kupujúcemu informačný e-mail o dodaní balíka na vopred uvedenú adresu. Celkovú cenu balíka (za tovar) je potrebné uhradiť  pri jeho prevzatí formou dobierky – v hotovosti.

3.5 V prípade vypredaných výrobkov má Predávajúci právo nedodať objednaný tovar, ktorý nemá momentálne na sklade do 3-och pracovných dní. V prípade objednania tovaru ktorý nie je na sklade sa doba dodania predlžuje od 7-14tich dní.

3.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 30 dní a Predávajúci vopred na omeškanie Kupujúceho neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín dodania tovaru.

3.7 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú slovenskou poštou, príp. udaním nesprávnej adresy zo strany Kupujúceho.

3.8 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovaru kúpnu cenu a náklady na prepravu, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru akceptovanú Kupujúcim v poslednom kroku záväznej objednávky na stránke: www.vivisport.sk Pri internetovej objednávke akceptuje Kupujúci cenu uvedenú pri tovare v okamihu objednania.

4.2 Predávajúci vystaví a doručí faktúru alebo pokladničný doklad Kupujúcemu v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra alebo pokladničný doklad boli poslané spolu s tovarom. Faktúra alebo pokladničný doklad je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.

 

5. Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku až do chvíle, kým Predávajúci neinformuje Kupujúceho e-mailom o dodaní balíka na vopred uvedenú adresu. Stornovať objednávku je možné e-mailom na objednavky@vivisport.sk alebo telefonicky na číslo 0905 572 911. Po uplynutí tejto lehoty sa objednávka považuje za záväznú.

 

6. Reklamácie

6.1 Všetky ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade Kupujúceho – podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.2 Predávajúci uznáva len tie reklamácie tovaru, ktoré sú zapríčinené chybou zo strany výrobcu. Spolu s reklamovaným výrobkom je potrebné predložiť reklamačný list s uvedením dôvodu reklamácie, menom, registračným číslom Kupujúceho a číslom faktúry, ktorou bol reklamovaný výrobok zakúpený. Kópiu faktúry resp. pokladničného dokladu na ktorom bol reklamovaný výrobok zakúpený, je potrebné predložiť k nahliadnutiu Predávajúcemu.

6.3 Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný si zásielku vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je Kupujúci povinný zásielku prevziať. Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do 5-tich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že Kupujúci neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje.

6.4 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezzávadne užívaný, má Kupujúci právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení Kupujúceho od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo Kupujúceho uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má Predávajúci právo na vrátenie reklamovaného tovaru.

6.5 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar využiť z dôvodu uplatnenia reklamácie.

6.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie (e-mailom, telefonicky). Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, Predávajúci ho musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

6.7 Predávajúci si vyhradzuje právo každú reklamáciu posudzovať jednotlivo.

6.8 V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok  a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, v plnom rozsahu sa aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6.9 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

7. Poučenie o práve Kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

7.1 Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

7.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený. Deklarovaný stav „nerozbalený a nepoškodený“ zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.

7.3 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v bode 1 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: objednavky@vivisport.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci elektronicky potvrdí Kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy e-mailom.

7.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar vrátený Kupujúcim Predávajúcemu musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v originál obale.

7.5 Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené. Platby budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci splní všetky uvedené podmienky, Predávajúci vykoná úhradu na číslo účtu, ktoré Kupujúci uviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy). Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

7.6 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa bodu 7.4 tohto článku znáša Kupujúci (Tovar vraciate na vlastné náklady.).

7.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípadoch, kedy predmetom zmluvy je:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu. V prípade, že je Kupujúci právnickou osobou (podnikateľom) je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, DIČ, e-mailovú adresu a číslo telefónu.

Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu Kupujúceho. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu na účely realizácie a zaúčtovania platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Kupujúcim. Umožnia Predávajúcemu uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať platbu cez bankový prevod. Kupujúci súhlasí so spracovaním uvedených údajov na uvedený účel na dobu neurčitú. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze Predávajúceho. Údaje môže Kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Kupujúceho objednávky. Je to najmä doručovateľská služba (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 21 ods. 1 cit. Zákona (Ochrana osobných údajov – samostatný dokument).

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci je oprávnený riešiť spory prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo platformu riešenia sporov online dostupnej na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, prostredníctvom ktorých môže spotrebiteľ podať návrh  na začatie alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Všeobecnými Obchodnými a Reklamačnými podmienkami oboznámil a prečítal ich, súhlasí taktiež so spracovaním osobných údajov, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NWIzM